Biyernes, Hulyo 10, 2009

K. Mga Pagdurusa sa Buhay


39. Ikatlo, tayong mga Filipino ay magiliwin sa kundiman. Ang kundiman ay isang malungkot na awiting Filipino tungkol sa sawing pag-ibig. Likas sa mga Pilipino ang maakit sa mga bayaning handing mag-alay ng buhay sa ngalan ng pag-ibig. Labis tayong matiisin at mapagpatawad: “Magpapaka-alipin ako ng dahil sa iyo.” Ang pagtanggap na ito sa pagdurusa ay nagpapakilala sa isang malalim, positibo at espirituwal na pagpapahalaga ng kaloobang Pilipino.

40. Si Jesus, ang Nagdurusang Lingkod sa aklat ni propeta Isaias ay naisasalarawan sa mga paborito nating imahen ng Padre Jesús Nazareno, ng Santo Entierro o ng Mahal na Puso. Sa mga larawang ito ay nakikita natin si Jesús bilang isa sa “pinakamaliit nating kapatid”: ang nagugutom at nauuhaw, ang walang damit, ang maysakit, ang malungkuting dayuhan at ang bilanggo (Tignan Mt 25:31-46). Kung gayon, kay Jesús, ang Nagdurusang Lingkod, ay nakikita nating mga Filipino ang isang nagpapagaling at nagpapatawad na Tagapagligtas na nakakaunawa sa ating mga kahinaan, mga kabiguan natin, pangamba, kalungkutan at panghihina ng loob. Sapagkat ang lahat ng ito ay dinanas mismo ni Jesús. Sa ating mga Filipino na nagagawang ipagdiwang maging ang mga pagdurusa at kahirapan ng buhay sa pamamagitan ng awit ay tumatawag si Jesu-Kristo: “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo’y pagpapahingahin ko” (Tingnan Mt 11:28).
Walang komento: