Huwebes, Nobyembre 6, 2008

Mga Nilalaman

Paunang Salita

Mga Saligan

 1. Sino ang Pilipinong Katoliko
 2. Ang Tawag ng Diyos: Pahayag
 3. Ang Ating Tugon: Sumasampalataya Tayo
 4. Ang Ating Kawalan ng Paniniwala

 

Bahagi 1

Si Kristo, Ang Ating Katotohanan (Doktrina)

 1. Doktrinang Katoliko: Si Cristo, Ang Ating Katotohanan
 2. Diyos, Amang Makapangyarihan
 3. Manlilikha ng Langit at Lupa
 4. Ang Pagkababa sa Kaluwalhatian
 5. Ang Diyos ay Nangako ng Isang Tagapagligtas
 6. Jesu-Kristo; Misyon at Persona
 7. Si Kristo ay Namatay
 8. Si Kristo’y Nabuhay at Muling Babalik

 

Bahagi II

Si Kristo, ang Ating Daan (Moral na Pamumuhay)

 1. Nabubuhay Bilang mga Disipulo ni Cristo
 2. Ang Hamon ng Pagsunod kay Cristo
 3. Ang Kristiyanong Batas
 4. Ibigin ang Panginoong Mong Diyos
 5. Mag-ibigan Kayo
 6. Igalang ang Handog ng Diyos: Ang Buhay
 7. Paggalang sa Kasarian ng Tao
 8. Pagtatatag ng Katarungan
 9. Paggalang sa Katotohanan

 

Bahagi III

Si Kristo, Ang Ating Buhay (Pagsamba)

 1. Ang Espiritu Santo
 2. Ang Simbahang Katolika
 3. Panalangin at Pagsambang Katoliko
 4. Binyag at CumplĂ­
 5. Ang Eukaristiya
 6. Pagpapagaling ni Cristo: Pakikipagkasundo at Pagpapahid ng Langis
 7. Kasal at mga Banal na Orden
 8. Muling Pagkabuhay ng Katawan at Buhay na Walang-Hanggan

 

 1. Pangwakas na salita:  Ang Panalangin ng Panginoon
Miyerkules, Nobyembre 5, 2008

Ang Pangunahing Balangkas ng Catecismo

18. Ang balangkas ng KPK ay ayon sa Santatluhang (Trinitarian) pananaw ng Pananampalataya na nakasentro kay Kristo. Si Maria, Ina ng ating Tagapagligtas at ganap niyang alagad, ang nagsilbing mapagpasiglang huwaran nito tulad ng kanyang ginawa sa di mabilang na mga Pilipinong Katoliko sa mga panahong lumipas. Gayunman, ang pinakamahalaga’y maunawaan ang pangunahing balangkas ng KPK--kung ANO ang balangkas nito, at kung BAKIT ito ang napiling balangkas.

Tulad ng CCC mula sa Vaticano, ang Katesismo ng mga Pilipinong Katoliko (KPK) ay batay sa apat na pangunahing haligi: ang pagpapahayag ng Pananampalataya sa binyag (ang Kredo), ang mga Sakramento ng pananampalataya, ang buhay na pananampalataya (ang mga Utos) at ang panalangin ng mananampalataya (ang Ama Namin) (Tingnan CCC, 13).

Gayunman, kaiba sa CCC na pinagsunod-sunod lang ang apat na pangunahing haligi ng ganito: 1) Kredo; 2) Mga Sakramento; 3) Mga Utos, at 4) Panalangin, isinaayos ng KPK ang BUONG katesismo batay sa Kredo. Isinunod agad ang pagtalakay sa asl ng Kristiyano (Mga Utos) kasunod ang seksyon tungkol kay Jesu-Kristo, at pinagsama ang Panalangin at mga Sakramento na agad isinunod sa mga Katotohanan ng Pananampalataya tungkol sa Espiritu Santo at sa Simbahan. Ang paliwanag ng KPK tungkol sa Ama Namin sa gayon ang nagsisilbing Pangwakas na Bahagi na nag-uugnay sa buong katesismo.

19. Ang ganitong pagkakasunod-sunod ay may dalawang kapakinabangan: tuwiran nitong iniuugnay ang “pagtupad sa mg autos” sa “pagsunod kay Kristo,” at ang pagsasama ng mga Sakramento sa Panalangin, na parehong dumadaloy mula sa Espiritu Santo sa Buhay ng Simbahan.

Ang ganitong kaayusan ay tumutugon sa tawag ng NCDP na patatagin ang katekesis tungkol sa tamang pamumuhay sa pamamagitan ng tuwirang pag-uugnay ditto sa doktrinang Katoliko at pagsamba. Tinatanggap din nito ang hamon ng PCP II para sa isang “panibagong katekesis” sa pamamagitan ng pagsulong mula sa pagiging “kaalamang isinasaulo” lamang ang mga doktrina sa isang banda o sa kabilang banda, ng labis na ritwalismong debosyonal upang mapaunlad ang isang tunay na buong Pananamplataya ng maalab na Kristiyanong paglilingkod at pagsamba.

20. Ang KPK ay isinaayos sa tatlong pangunahing bahagi, na nagsisimula sa Paunang salita at Mga Saligan, at tinatapos sa pangwakas na salita na lumalagom sa buong Katesismo.