Sabado, Hulyo 11, 2009

E. Pananaw sa Daigdig


43. Ikalima, tayong mga Pilipino ay mapaniwala sa espiritu. Madalas na sinasabing tayo ay likas na mga “psychic.” May malalim tayong paniniwala sa mga kahima-himala at sa lahat ng uri ng espiritung nananahan sa mga tao, lugar at bagay. Maging hanggang ngayon sa panahon ng agham at teknolohiya, patuloy par in ang mga Filipino sa pagtawag sa mga espiritu sa iba’t-ibang gawain lalo n asa panggagamot sa pamamagitan ng pananalig (“faith healing”) at sa pagpapalayas ng masasamang espiritu (“exorcism”).

44. Si Jesús bilang “manggagawa ng mga himala,” na nangakong ipadadala ang kanyang Espiritu sa kanyang mga alagad upang bigyan sila ng bagong buhay, ay lubhang Madang-akit sa ating mga Filipino (Tingnan Jn 15:26; 16:7; 13-14). Ang Espiritu Santo, na isinugo ng Ama at ni Kristong Muling Nabuhay, ang siyang nagbubuklod sa atin bilang sambayanan kung saan ang mga pamahiin at mapang-aliping mahika ay nadadaig ng tunay na pagsamba sa Ama “ sa espiritu at sa katotohanan” (Tingnan Jn 4:23). Sa sambayanan ni Cristo, ang Simbahan, “ang bawat isa’y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat” (1Cor 12:7). Ang Espiritu ring ito, na nagbigay ng kapangyarihan kay Jesús na makagawa ng mga himala, ang kumikilos sa kanyang mga alagada t nagbubuklod sa kanila sa turo ng mga apóstol at sa pagtitipon ng sambayanang naghahati ng tinapay at nananalangin sa pamamagitan ni Kristong kanilang Panginoon (LG, 13).
Walang komento: