Miyerkules, Hulyo 15, 2009

Ang Tawag ng Diyos: Paghahayag


Ito ang buhay na walang hanggan; ang kilalanin ka nila,

Ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesu-Kristo na iyong sinugo

(Jn 17:3)

Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama n gating Panginoong Jesu-Kristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay kristo…upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Kayo ma’y naging bayan ng Diyos.”

(Ef 1:3, 9-10, 13)
Walang komento: