Miyerkules, Hulyo 15, 2009

Ang Tawag ng Diyos: Paghahayag


Ito ang buhay na walang hanggan; ang kilalanin ka nila,

Ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesu-Kristo na iyong sinugo

(Jn 17:3)

Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama n gating Panginoong Jesu-Kristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay kristo…upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Kayo ma’y naging bayan ng Diyos.”

(Ef 1:3, 9-10, 13)
Martes, Hulyo 14, 2009

MGA TANONG AT MGA SAGOT


55. Sinu-sino ang mga Kristiyano?

Ang mga Kristiyano ay mga babae at lalaking bininyagan sa pananampalatayang nagpapahayag na si Kristo ang Anak ng Diyos na nagkatawang-tao upang maging Tagapagligtas ng lahat. Nabubuklod sila sa Simbahan bilang Kristiyanong “bayan ng Diyos” at hayagang isinasabuhay nila ang pananampalatayang ito sa kanilang personal na paniniwala, masigasig na pagpapatotoo at [pagsamba sa Diyos na kanilang Ama sa patnubay ng Espiritu.

56. Paano tayo magiging higit na tunay na Pilipino sa pamamagitan ng pagiging higit na tunay na Kristiyano?

Sa pamamagitan ng pagtuklas at pagpapahayag natin kay Jesu Kristo sa pansarili at pambansa nating kulturang Pilipino, tayong mga Pilipinong Katoliko ay nag0aanyaya kay kristo upang tayo’y dalisayin at pagalingin, at pagkalooban tayo ng buhay na ganap sa kanyang Espiritu sa lob ng Simbahang pamayanan.

57. Paano iniuugnay ng Simbahan ang pagiging Kristiyano sa ating kulturang Pilipino?

Mayroong kapwa-kaugnayan:

  • ang “pagiging Kristiyano” ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino,
  • ang pagiging ganap sa Pananampalatayang Kristiyano ay nagmumula lamang sa personal na pagsasaloob ng mensahe ni Jesus sa Pilipinong paraan ng pag-iisip, pagmamahal at pagpapahalaga.

Itinuturo ng Simbahan na kailangang makilala nating mga Kristiyanong Pilipino ang sarili nating kultura at sa pamamagitan n gating Pananampalatayang Kristiyano kay Kristo, padalisayin, pangalagaan, paunlarin at gawing ganap ito.

Gayundin, kailangang “iangkop natin sa kultura” an gating Pananampalatayang Katoliko sa mga pamamaraan nating maka-Pilipino. (Tignan AG, 21; PCP II, 202-11).

58. Ano ang ilan sa mga pangunahing katangian ng Pilipino?

Ang mga Pilipino ay mapagpahalaga sa pamilya, mapagpahalaga sa salu-salo, matiyaga at matiisin, palahanga sa bayani, at may malalim na paniniwala sa daigdig ng mga espiritu.

59. Paano bumabagay si Jesu-Kristo ayon sa ipinahahayg ng aral-Katoliko sa mga katangiang Pilipino?

Bilang Anak ng Diyos at Anak ng Tao, si Jesu-Kristo ang:

  • naghahatid sa ating mapabilang sa pamilya ng Diyos na ating Ama;
  • bumubusog sa atin bilang Eukaristiya;
  • nagliligtas sa atin bilang Nagdurusang Lingkod;
  • nag-aanyaya sa atin na ilaan an gating sarili sa Kanya bilang ating bayani at haring Muling Nabuhay;
  • nararanasan natin sa kanyang sambayanan, ang Simbahan;
  • nagkakaloob sa atin ng kanyang Ina, si Maria upang ating maging Ina sa biyaya.

60. Ano ang bokasyon natin bilang mga Pilipinong Katoliko sa Asya?

Tinatawag tayong mga Pilipinong Katoliko, bilang indibidwal at sama-sama bilang kaanib ng isang Simbahan, upang ibahagi si Kristo sa mga kapatid nating Asyano sa pamamagitan ng salita at pagpapatotoo, sa pamamagitan ng aktibong pagtataguyod sa katotohanan, katarungan, kalayaan at Kristiyanong pag-ibig sa lahat ng tao.

Ito ay nangangahulugan ng “paghayo sa patnubay ng Espiritu upang panibaguhin ang sanlibutan-ang higit na malawak na mundo ng Asya at sa labas pa nito, habang inilalaan natin an gating sarili para sa pagpapanibago at pagkakaisa ng buong sangnilikha ng Diyos” (PCP II, 7).

Ang tawag sa atin ay sumulong mula sa pagiging tunay na “Simbahan ng mga Dukha,” sa pamamagitan ng “Panibago at Buong Ebanghelisasyon,” tungo sa pagiging isang tunay na “Sambayanan ng mga Alagad no Kristo” sa daigdig (Tingnan NPP).