Linggo, Nobyembre 2, 2008

Batay sa Karanasan/Pilipino

13.      Ikalawa, dapat na may tuwirang kaugnayan ang pagsampalataya kay Kristo sa pang-araw-araw na karanasan sa pamumuhay ng mga Pilipino bilang alagad ni Kristo. Ang ganitong karanasan ay matatagpuan sa bawat pahina ng Biblia, sa turo ng Simbahan, sa “mga tanda ng panahon.” Ngunit ang kailangang lumitaw nang malinaw sa katesismo ay ang karaniwan at personal na karanasan, cultura at mga pagpapahalaga ng Pilipinong Katoliko sa ngayon. Ito ay naaayon sa ikalawang saligang pangkatesismo na nagbibigay-diin sa karanasan at pagsasakultura (NCDP, 401-4; 426-33).

Walang komento: