Huwebes, Nobyembre 6, 2008

Mga Nilalaman

Paunang Salita

Mga Saligan

 1. Sino ang Pilipinong Katoliko
 2. Ang Tawag ng Diyos: Pahayag
 3. Ang Ating Tugon: Sumasampalataya Tayo
 4. Ang Ating Kawalan ng Paniniwala

 

Bahagi 1

Si Kristo, Ang Ating Katotohanan (Doktrina)

 1. Doktrinang Katoliko: Si Cristo, Ang Ating Katotohanan
 2. Diyos, Amang Makapangyarihan
 3. Manlilikha ng Langit at Lupa
 4. Ang Pagkababa sa Kaluwalhatian
 5. Ang Diyos ay Nangako ng Isang Tagapagligtas
 6. Jesu-Kristo; Misyon at Persona
 7. Si Kristo ay Namatay
 8. Si Kristo’y Nabuhay at Muling Babalik

 

Bahagi II

Si Kristo, ang Ating Daan (Moral na Pamumuhay)

 1. Nabubuhay Bilang mga Disipulo ni Cristo
 2. Ang Hamon ng Pagsunod kay Cristo
 3. Ang Kristiyanong Batas
 4. Ibigin ang Panginoong Mong Diyos
 5. Mag-ibigan Kayo
 6. Igalang ang Handog ng Diyos: Ang Buhay
 7. Paggalang sa Kasarian ng Tao
 8. Pagtatatag ng Katarungan
 9. Paggalang sa Katotohanan

 

Bahagi III

Si Kristo, Ang Ating Buhay (Pagsamba)

 1. Ang Espiritu Santo
 2. Ang Simbahang Katolika
 3. Panalangin at Pagsambang Katoliko
 4. Binyag at CumplĂ­
 5. Ang Eukaristiya
 6. Pagpapagaling ni Cristo: Pakikipagkasundo at Pagpapahid ng Langis
 7. Kasal at mga Banal na Orden
 8. Muling Pagkabuhay ng Katawan at Buhay na Walang-Hanggan

 

 1. Pangwakas na salita:  Ang Panalangin ng Panginoon
Walang komento: